1395/03/24

سئو title

از سئو  title  بیشتر بدانید : مهمترین پیش نیاز ( سئو  title ) سئو عنوان صفحات است…. تگ سئو  title مثل بقیه تگ های html در قسمت head سایت قرار میگیرد <head> <title/> عنوان صفحه <title> <head/> مواردی که نباید انجام داد:  title یا عنوان ها نباید تکراری باشد حتی اگر زیرمجموعه ها زیاد باشد حداکثر کراکترها  65 کلمات کلیدی را درعنوان ها […]